Årsmøte 9. juni 2020 – Follo

Årsmøte 9. juni 2020

Innkallingen finner du her

Dokumenter:

Årsmøte i Follo Håndballklubb

9.juni 2020 kl.19.00 i møterommet (kafeteria) i Langhushallen

Publisert på www.follohk.no av Styret 08.05.2020

1.        Godkjenne de stemmeberettigete.

2.        Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.        Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.        Behandle klubbens årsberetning for 2019.

5.        Behandle klubbens regnskap for 2019 i revidert stand.

6.        Behandle forslag og saker.

7.        Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for lagenes aktivitet.

8.        Vedta klubbens budsjett for 2020.

9.        Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 26.mai 2020 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 9.mai 2020. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, så kan dette kjøpes via Appen til Follo HK.

For å kunne arrangere møte i tråd med gjeldende smittevernregler kreves påmelding til møtet. Påmelding vi denne linken: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5468297&sid=NB7vYLletj

Med vennlig hilsen

Styret 

Follo HK