Årsmøte 2024 – Med oppdaterte dokumenter lastet opp 11.03.2024 – Follo

Årsmøte 2024 – Med oppdaterte dokumenter lastet opp 11.03.2024

Innkalling

Årsmøte i Follo Håndballklubb

19. mars 2024 kl.19.30 i Møterommet i Stil Arena

Publisert på www.follohk.no av Styret 16.02.2024

1.              Godkjenne de stemmeberettigede.

2.              Velge dirigent.

3.              Velge protokollfører.

4.              Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.              Godkjenne innkallingen.

6.              Godkjenne saklisten.

7.              Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle klubbens årsberetning for 2023.

9.         Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2023

10.       Behandle forslag og saker.

Til behandling av sak 10 er det publisert tre dokumenter. Disse er revidert lovnorm med endringsmarkering og forklaring, revidert lovnorm uten spor endringer samt forklaringer til endringene vedtatt på Idrettstinget i desember 2023 som ligger til grunn for styrets endringsforslag.
Dokument 1. Dokument 2. Dokument 3.

11.             Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta klubbens budsjett for 2024

13.           Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.           Valg
a. Valgkomiteens Instilling 2024
b. Styrets Innstilling Valgkomite 2024
c. Styrets Innstilling Kontrollutvalg 2024

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 4. mars 2024 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingent, dvs. innen 19. februar 2024. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, så meld deg inn i klubben via denne linken til vårt medlemsregister i Spond: https://club.spond.com/landing/signup/follohk

Med vennlig hilsen

Styret 

Follo HK