Innkalling til årsmøte i Follo Håndballklubb – Follo

Innkalling til årsmøte i Follo Håndballklubb

28.mars 2022 kl.19.00 i Møterommet i Stil Arena

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle klubbens årsberetning for 2021.
 9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2021.
 10. Behandle forslag og saker.  
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta klubbens budsjett for 2022.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Valg.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 14.mars 2022 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 28.februar 2022. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, så meld deg inn i klubben via denne linken til vårt medlemsregister i Spond: https://club.spond.com/landing/signup/follohk

Med vennlig hilsen

Styret

Follo HK