Innkalling Årsmøte i Follo Håndballklubb 22.mars 2021 – Follo

Innkalling Årsmøte i Follo Håndballklubb 22.mars 2021

Innkalling

Årsmøte i Follo Håndballklubb

22.mars 2021 i Kafeteria i Langhushallen (alternativt på Teams)

Publisert på www.follohk.no av Styret 16.02.2021

1.           Godkjenne de stemmeberettigede.

2.           Velge dirigent.

3.           Velge protokollfører.

4.           Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.           Godkjenne innkallingen.

6.           Godkjenne saklisten.

7.           Godkjenne forretningsorden.

8.           Behandle klubbens årsberetning for 2020.

9.           Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning for 2020

10.         Behandle forslag og saker.                

11.          Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.         Vedta klubbens budsjett for 2021

13.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.         Valg

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 8.mars 2021 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 22.februar 2020. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, så meld deg inn i klubben via denne linken til vårt medlemsregister i Spond: https://club.spond.com/landing/signup/follohk

Med vennlig hilsen

Styret

Follo HK

Laila Horgen – Styreleder Follo HK – Foto: Tor Solstad