Årsmøte 2020 – UTSATT! – Follo

Årsmøte 2020 – UTSATT!

Årsmøtet til Follo HK er utsatt. Vi vil komme tilbake med ny dato.

Innkalling

Årsmøte i Follo Håndballklubb

23.mars 2020 i Stil Arena (møterommet i 2.etasje)

Publisert på www.follohk.no av Styret 31.01.2020

1.       Godkjenne de stemmeberettigete.

2.       Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.       Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.       Behandle klubbens årsberetning for 2019.

5.       Behandle klubbens regnskap for 2019 i revidert stand.

6.       Behandle forslag og saker.

7.       Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for lagenes aktivitet.

8.       Vedta klubbens budsjett for 2020.

9.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10.     Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. Min. 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. Revisor
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  7. Kontrollkomité, 2 medlemmer

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 9.mars 2020 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 23.februar 2020. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, så kan dette kjøpes via Appen til Follo HK.

Med vennlig hilsen

Styret 

Follo HK