Årsmøte 2019 – Follo

Årsmøte 2019

Innkalling (oppdatert 12.03.2019)

Årsmøte i Follo Håndballklubb

19.mars 2019 i Stil Arena (møterommet i 2.etasje) – kl. 19:00

Publisert på www.follohk.no av Styret 11.februar 2019

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning for 2018.
 5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for lagenes aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett for 2019.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder
 12. 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
 13. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 14. Revisor
 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 16. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
 17. Kontrollkomité, 2 medlemmer

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 5.mars 2019 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 19.februar 2019. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, send mail til follo@ronhandball.no.

Med vennlig hilsen

Styret

Follo HK

Utskriftsvennlig versjon: Innkalling.Årsmøte.Follo HK.19.03.2019.publisert.11.02.2019

Dokumenter oppdatert 12.03.2019

Sak 4. Årsberetning.Follo HK 2018

Sak 5. Årsregnskap 2018.Follo HK med revisors beretning

Sak 6a. Handlingsplan.FolloHK.2019.2020.2021

Sak 6b. Styrets forslag om endring av Lov for Follo Håndballklubb

Sak 7. Styrets forslag til kontingent og treningsavgift

Sak 8. Forslag til budsjett 2019

Sak 9. Klubbens organisasjonsplan 2019