Årsmøte 23.03.2015 – Follo

Årsmøte 23.03.2015

Vi ønsker velkommen til Årsmøte i Follo Håndballklubb

23. mars 2013 kl. 18.30 i Follotrykk Arena

  Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er),referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle Follo Håndballs årsberetning 2014

5.  Behandle Follo Håndballs :

             A. Regnskap 2014

             B: Kontrollkomiteens beretning.

             C: Revisors beretning

6. Behandle innkomne forslag:

7. Fastsette medlemskontingen.

8. Vedta Follo Håndballs budsjett for 2015.

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Follo Håndballs  regnskap

10. Valg:

       A. 3 styremedlemmer som er på valg

       B. 1 styremedlem som trekker seg fra styret

      C. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Follo Håndball har representasjonsrett

      D. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Dokumenter kan du laste ned her:

Revisjonsrapport 3, 2014 (1)

Årsregnskap 2014

Budsjett 2015

Styrets årsberetning 2014