Årsmøte 2019

Innkalling

Årsmøte i Follo Håndballklubb

19.mars 2019 i Stil Arena (møterommet i 2.etasje) – kl. 19:00

Publisert på www.follohk.no av Styret 11.februar 2019

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning for 2018.
 5. Behandle klubbens regnskap for 2018 i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for lagenes aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett for 2019.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder og nestleder
 12. 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
 13. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 14. Revisor
 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 16. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
 17. Kontrollkomité, 2 medlemmer

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 5.mars 2019 til epost: follo@ronhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.follohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten, dvs innen 19.februar 2019. Ønsker du medlemskap eller ikke fått faktura på dette, send mail til follo@ronhandball.no.

Med vennlig hilsen

Styret

Follo HK

Utskriftsvennlig versjon: Innkalling.Årsmøte.Follo HK.19.03.2019.publisert.11.02.2019